<Tillbaka


Hyresvilkor


Allmänna villkor för maskiner och utrustning

1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa villkor gäller vid Uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare (”Hyresobjekt”) och är integrerade i det hyresavtal som träffats mellan Risbergs Maskinuthyrning (”Uthyraren”) och Hyrestagaren.

1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjektet utgör accept av dessa villkor.


2. HYRESOBJEKT
2.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjektet till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och Hyresobjektet får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.

2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under
sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3. AVHÄMTNING/ ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT
3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas och återlämnas vid Uthyrarens kundcenter. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna.

3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande av normalt slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet.

3.3 Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.

4. HYRESTID
4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller avhämtandetidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats.

4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

5. HYRA
5.1 Hyra och minimihyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, jämte skatter eller avgifter. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för avtalad kalenderdagshyra (se Uthyrarens prislista), hyresfria. Hyra debiteras under semesterperioder och annan ledighet.

5.2 Dagshyra förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om åtta timmar per arbetsdag (enskift). Ytterligare nyttjande medför skifttillägg enligt prislista. Hyrestagaren ska meddela Uthyraren om Hyresobjektet ska användas mer än i enskift.

6. BETALNING AV HYRA
6.1 Hyra betalas mot faktura vid hyrestidens utgång, eller vid uthyrning för längre tid än en månad, vid varje månadsskifte. Privatpersoner betalar direkt vid återlämnande av Hyresobjektet mot kontantfaktura.

6.2 Betalningsvillkor är 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 10 %.

6.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

7. SKÖTSEL
7.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas omedelbart.

7.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög kvalitet och originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.

7.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan ska ske. Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.

7.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjektet. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas av Uthyraren.

8. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
8.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid all förlust eller skada på Hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att teckna allriskförsäkring hos Uthyraren som täcker skada eller förlust till följd av plötslig och oförutsedd händelse. Obs - vanvård eller felaktig användning eller liknande förhållande täcks inte av försäkringen. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

8.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadeslös för eventuella krav.

8.3 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs. Eventuell självrisk ska betalas av Hyrestagaren.

9. DRÖJSMÅL OCH FEL
9.1 Om Hyresobjektet inte fungerar enligt Hyresavtal ska Uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra under sådan period.

10. FÖRTIDA UPPSÄGNING
10.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom tre dagar efter begäran om rättelse har upphört med avtalsbrottet; eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.

10.2 Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren vid äventyr av att Uthyraren återtar Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

11. ÖVRIGT
11.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

11.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit.

11.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.

Hyresvillkoren uppdaterade senast 2017-07-17


Hemsida av Webbolo